نام خلیج فارس در بیش از هفتاد متن عربی نویافته
45 بازدید
محل نشر: دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان) » تابستان 1386 - شماره 49
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی