بررسی و تبیین مشکلات اعراب در نهج البلاغه «شصت خطبه اول»
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این پایان نامه که با یک « مقدمه » کوتاه در مورد تعریف ، انگیزه ، اهمیت واهداف موضوع وروش کار آغاز می شود بخشهایی از نهج البلاغه از نظرگاه دستور زبان عربی مورد بحث وبررسی قرار گرفته است. کسانی که به گونه ای با آهنگ دلنشین سخنان امیرالمومنان (ع) انسی دارند وزمانی نیز با نحوه اعراب همدم بوده اند ، جای خالی نهج البلاغه را در کتب دستور زبان عربی به خوبی احساس می کنند. « اعراب » یا « تطبیق قواعد نحو با نمونه های اصیل نظم ونثر عربی ونمایاندن نقشهای دستوری واژه ها وجملات موجود درآنها »، اغلب با مشکلاتی روبروست زیرا ممکن است در یک واژه یا یک عبارت چندین وجه اعرابی وبه تبع آن چندین معنی ، قابل طرح باشد ، از این روبازشناسی وجه صحیح اعراب ودر مواردی تعیین مفهوم درست گفتار نیازمند بررسی وتحقیق بوده که در این رساله به این مهم پرداخته شده است.