نقد ترجمه عربی تاریخ بیهقی
60 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : نفیسه رئیسی
این پژوهش نقدی است بر ترجمة عربی تاریخ بیهقی به قلم یحیی الخشاب و صادق نشأت که بر اساس نسخة قاسم غنی و علی اکبر فیاض انجام پذیرفته است. در این رساله می کوشیم پس از ارائة کتاب شناسی تاریخ بیهقی، از دیدگاه های گوناگون این ترجمه را بررسی کرده و در فصولی به این شرح مطرح نماییم؛ افزوده های مترجمان، کاسته های مترجمان، معادل یابی واژگان و اصطلاحات و عبارات، خطا در انتقال مضمون، بررسی پانوشت های متن عربی و تغییرات مترجمان در اشعار، امثال و عبارات عربیِ متن فارسی. در پایان نیز فصلی با عنوان عبارات بحث انگیز تاریخ بیهقی افزوده گردیده که علاوه بر بررسی و نقد شروح فارسی، درستی یا نا درستی ترجمة عربی در آن به نقد گذاشته شده است. علاوه بر این، پس از نقد هر قسمت، بر آنیم معادل مناسب تری برای آن قسمت پیشنهاد کنیم. واژه های کلیدی: نقد ترجمه، ادبیات تطبیقی، تاریخ بیهقی، یحیی الخشاب، و صادق نشأت.