سیمای مصر و بلاد شام در متون فارسی تا قرن هشتم هجری
57 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : ایناس شذیفات
شعر و ادب همچون ظرفی است که از سویی تخیل و احساس شاعر و از دیگر سو بسیاری از معارف و دانش‌ها و واقعیت‌های ملموس زندگی بشر را در خود جای می‌دهد. نگرش ویژه ادیبان کهن پارسی گوی و پارسی نویس به مقوله شعر و ادب، باعث گردیده سرایندگان و ادیبان دری به دانش جغرافیا توجهی خاص را مبذول دارند و اسامی امکنه جغرافیایی را به عنوان یکی از عناصر و مواد اصلی برای خلق مضمونهای ادبی در شعر و نثر خود به کار برند. از این رهگذر، مطالب و اطلاعاتی در خور و گاه بسیار ارزشمند در خصوص بلاد و سرزمینهای گوناگون در متون ادب فارسی درج گردیده است. در این پژوهش سعی ما بر آنست که دانسته‌ها و توصیفاتی که شاعران و نویسندگان پارسی درباره مصر و شام ـ خواه به صورت بیان و گزارش حقایق جغرافیایی و تاریخی و خواه توصیفات صرف شاعرانه ـ در آثار خود آورده‌اند نقل و تحلیل و بررسی نمائیم. این پژوهش در دو بخش و هر بخش در برگیرنده چند فصل، تدوین و تنظیم گردیده است. در بخش اول سرزمین شام مشتمل بر کشورهای مستقل کنونی آن یعنی سوریه، اردن، فلسطین، لبنان در فصول جداگانه مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در بخش دوم نیز سیمای تاریخی و ادبی مصر، بلاد آن و نیز رود نیل در سه فصل مجزا به نگارش درآمده است. کلید واژه ها: مصر، شام، اردن، فلسطین، سوریه، لبنان، همایی جغرافیایی، ترکیبات ، متون نظم و نثر فارسی