نقد روضة‌الورد ترجمة عربی گلستان سعدی
52 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشکده ادبیات و علوم انسانی اصفهان
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : الهام سیدان
یکی از ترجمه‌های مشهور گلستان سعدی به زبان عربی، روضة الورد اثر محمد عطاء الله فراتی، دانشمند و ادیب سوری است. مترجم در این اثر با مهارت تمام در گزینش واژگان و برگردان دقایق و ظرایف متن گلستان کوشش نموده است. نثر عربی این کتاب، آهنگین و دارای سجع بوده، اشعار فارسی نیز در این ترجمه به شعر عربی برگردانده شده است و این امر باعث شده تا مترجم به ضرورت وزن و قافیه در شعر فارسی تصرفاتی انجام دهد. گاهی نیز مترجم در فهم برخی عبارات دچار اشتباه شده و یا با نادیده گرفتن ایجاز موجود در متن گلستان، کلمه، عبارت و حتی جمله‌ای را در ترجمه افزوده است. در این نوشتار پس از بررسی و نقد موارد فوق و نیز نمایاندن کاستی‌های ترجمه، برگردانی صحیح از متن و اشعار مورد بحث ارائه می‌شود. عبارات و اشعار عربی گلستان نیز از تصرف مترجم عرب زبان بر کنار نمانده است که در فصلی مجزّا بدان پرداخته می‌شود و سپس مواردی از ابیات و مضامین بحث‌انگیز گلستان با توجه به شروح و دیدگاه‌های مختلفی که در مورد آن‌ها ارائه شده، مورد بررسی قرار گرفته، توفیق مترجم در برگردان آن به زبان عربی در بوتة نقد قرار می‌گیرد. کلید واژه: گلستان، سعدی، روضة الورد، فراتی، ترجمه، نقد.